Diploma

Öğrenim gördükleri programların bütün koşullarını yerine getirerek mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aşağıda tanımlanan diplomalar düzenlenir.
a) Önlisans Diploması
b) Lisans Diploması
c) Diş Hekimliği Diploması
ç) Tıp Doktoru Diploması
d) Yüksek Lisans Diploması
e)Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
f) Doktora Diploması

Diploma-Diploma Eki İşlemleri
Mezuniyeti onaylanmış öğrenci, Diploma-diploma ekini;  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan TC nüfus cüzdanı/YU öğrenciler için pasaport veya öğrenci kimlik kartı ile başvuru yapması durumunda kendilsi veya noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekili aracılığı ile alabilir. Mezun olmaya hak kazanan öğrencinin, öğrenci kimlik kartı diploma teslim alma  işlemleri sırasında Diploma Bürosu personeli  tarafından teslim alınır.
Ayrıca mezun öğrencilerin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın diploma talep sistemine ilişkin internet sayfası üzerinden başvuru yapmaları hâlinde,    diploma ve diploma eki kargo yoluyla adreslerine gönderilir. Bu durumda öğrenci kimlik kartları posta veya kargo yolu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Geçici Mezuniyet Belgesi
Diploması henüz düzenlenmemiş olan mezun öğrenciye istekleri üzerine diploma bilgilerini içeren geçici mezuniyet belgesi düzenlenir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan TC nüfus cüzdanı/YU öğrenciler için pasaport veya öğrenci kimlik kartı ile başvuru yapmaları durumunda kendilerine veya noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine diplomalar hazırlanıncaya kadar “Geçici Mezuniyet Belgesi” verilir. Geçici mezuniyet belgesini alan öğrencinin, öğrenci kimlik kartı ilgili büro tarafından geri alınır. Mezuniyet belgesi ayrıca e-devletten de alınabilir. Diploma teslim alındığında Geçici Mezuniyet Belgesi iade edilmez.   

Öğrenci kimlik kartını kaybedenlerden, kayıp ilanı verdikleri yerel/ulusal gazete ya da emniyet birimlerince düzenlenmiş olan kayıp/çalıntı tutanağı istenir.